ΝΕΑ

 

«Εκσυγχρονισμός Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων —Σχέδια Βελτίωσης» : Παράταση έως 20/6/2011 για την υποβολή αιτήσεων.

 

Αυξήθηκαν οι διαθέσιμες πιστώσεις σε 500 εκ . Η κατανομή αυτών των κονδυλίων αφορά: 135 εκ. για καπνοπαραγωγικές περιοχές, 75 εκ. για νέους γεωργούς, 270 εκ. για γεωργούς και κτηνοτρόφους.

 Ακόμη αυξάνεται, το ύψος της προκαταβολής του ποσού με την οριστική ένταξη του έργου και από 20% που ήταν γίνεται 50%.

 

Επίσης με τις νέες τροποποιήσεις υπάρχει  υπάρχουν αλλαγές στην βαθμολογία και σημαντική μείωση της βάσης των 40 μορίων. Eνδεικτικά οι τροποποιήσεις αφορούν:

· νέους γεωργούς: 20 μόρια - φυτική παραγωγή, 25 μόρια - ζωική παραγωγή

· λοιπούς γεωργούς: 25 μόρια - φυτική παραγωγή, 30 μόρια - ζωική παραγωγή


Επίσης, καταργείται η επιμέρους βάση των 15 μορίων και υπάρχουν βελτιώσεις κριτηρίων βαθμολόγησης (πχ πρόβλεψη βαθμολογίας για νέους γεωργούς του 2006, αύξηση πριμοδότησης
«πρώην» και «νυν» καπνοπαραγωγών,κ.α).

Ποιοι ενισχύονται:

· Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.

· Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του γεωργού.

· Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.

· Συστεγαζόμενη γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε φυσικό πρόσωπο που έχει την ιδιότητα του νέου γεωργού.

· Γεωργική εκμετάλλευση που ανήκει σε νομικό πρόσωπο.

· Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε νομικό πρόσωπο που συστάθηκε πρόσφατα.

· Γεωργική εκμετάλλευση συνεργασίας που ανήκει σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο (όχι ομάδες / οργανώσεις παραγωγών).

 

Επιλέξιμα επενδυτικά σχέδια βελτίωσης υπό προϋποθέσεις :

Ζωική παραγωγή

· Αγελάδες γαλακτοπαραγωγής.

· Αγελάδες βοσκής ή θηλάζουσες.

· Αμιγής πάχυνση μοσχαριών.

· Αγελάδες βοσκής και αμιγής πάχυνση μοσχαριών.

· Αιγοπρόβατα.

· Χοιροτροφία.

· Πτηνοτροφία.

· Μόνοπλα αυτοχθόνων Ελληνικών φυλών.

· Μελισσοκομία.

· Σηροτροφία.

· Σαλιγκαροτροφεία.

 

Φυτική παραγωγή (θερμοκήπια - άλλες περιπτώσεις)

· Οπωροκηπευτικά.

· Ελιά και ελαιόλαδο.

· Αμπέλι.

· Αρωματικά φυτά.

· Δενδρώδεις καλλιέργειες

 

Επενδυτικά σχέδια στην καθετοποίηση της παραγωγής:
Υπό την προϋπόθεση στην ολοκλήρωση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου βελτίωσης, οι σχετικές εγκαταστάσεις να πληρούν τις προϋποθέσεις του συστήματος διασφάλισης της υγιεινής των τροφίμων (
HACCP).

· γάλα,

· πουλερικά,

· διάφορα ζώα,

· δημητριακά,

· ελαιόλαδο και επιτραπέζια ελιά,

· οπωροκηπευτικά,

· άνθη,

· αρωματικά φυτά.


Επιλέξιμες δαπάνες:

· Δαπάνες ανέγερσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού γεωργικών κτιρίων.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού (π.χ. γεωργικοί ελκυστήρες, υπολογιστές).

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού αρδευτικών συστημάτων εξοικονόμησης ύδατος.

· Δαπάνες αγοράς, μεταφοράς και εγκατάστασης καινούργιου εξοπλισμού για την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για ιδία κατανάλωση.

· Δαπάνες εγγείων βελτιώσεων.

· Δαπάνες αγοράς μεταφοράς και εγκατάστασης πολυετών φυτειών.

Δαπάνες αγοράς καινούργιου μελισσοκομικού και ανθοκομικού αυτοκινήτου.

Η επιδότηση ανέρχεται σε:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το υπόλοιπο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού θα καλύπτεται με ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου, η οποία μπορεί να αποτελείται εξ ολοκλήρου από δανεισμό.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός(Παράρτημα ΙΙΙ) της πρότασης ανέρχεται σε 500.000 ευρώ εκτός από τις παρακάτω περιπτώσεις:

· 180.000 για επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, αρδευτικών συστημάτων, εγγείων βελτιώσεων, πολυετών φυτειών.

· 200.000 για επενδύσεις σε ΑΠΕ.

· 300.000 για καθετοποίηση παραγωγής.

· Υπό προϋποθέσεις θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις έως 500.000 ευρώ.


Η
υποβολή των προτάσεων θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά έως την 31/5/2011 και ακολουθεί η έντυπη υποβολή του φακέλου εντός 15 ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής οριστικοποίησης.

Η
διάρκεια ολοκλήρωσης των Επενδυτικών Σχεδίων που θα εγκριθούν είναι μέχρι εικοσιτέσσερις (24) μήνες, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης.


Τα
κριτήρια αξιολόγησης αφορούν στη βιωσιμότητα της επιχείρησης 20%, τη συνάφεια του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου με τις απαιτήσεις και τους στόχους του Προγράμματος και τεκμηρίωση της επένδυσης 80%. Μετά την αξιολόγηση και βαθμολόγηση, οι προτάσεις κατατάσσονται σε φθίνουσα σειρά ανά περιφέρεια και επιλέγονται αυτές με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού. Μετά την έγκριση υπάρχει η δυνατότητα προκαταβολής του 50% του ύψους της επιχορήγησης.

Επικοινωνία

ΕΔΡΑ/ ΤΟΠΟΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΝΕΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ

ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ

75%

75%

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

60%

50%

ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

50%

40%